Egalitärer Minjan

Kabbalat Schabbat

Parascha „Bechukotai“, Tora: 3. BM 26:3-27:34; Haftara: Jeremia 16:19-17:14

Schacharit

Parascha „Bamidbar", Tora: 4. BM 1:1-4:20, Haftara: Hosea 2:1-22    

2. Tag Schawuot

Mincha – im Anschluss Lernabend im Wiener Café-Stil mit Käsekuchen

Schacharit

Parascha „Be-ha’alotcha", Tora: 4. BM 8:1-12:16; Haftara: Zacharia 2:14-4:7

Kabbalat Schabbat

Parascha „Schelach“, Tora: 4. BM 13:1-15:41; Haftara: Joschua 2:1-24