Egalitärer Minjan

Kabbalat Schabbat

Parascha „Achare mot“, Tora: 3. BM 16:1-18:30; Haftara: Jecheskiel 22:1-19 (aschk.); Jecheskiel 22:1-16 (sef.)

Schacharit

Parascha „Kedoschim“, Tora: 3. BM 19:1-20:27; Haftara: Amos 9:7-15 (aschk.); Jecheskiel 20:2-20 (sef.)

Schacharit

Parascha „Behar“, Tora: 3. BM 25:1-26:2; Haftara: Jeremia 32:6-27

Kabbalat Schabbat

Parascha „Bechukotai“, Tora: 3. BM 26:3-27:34; Haftara: Jeremia 16:19-17:14

Schacharit

Parascha „Bamidbar", Tora: 4. BM 1:1-4:20, Haftara: Hosea 2:1-22